De kwaliteitsraad

Alle artikelen op Educatiemaster worden kritisch beoordeeld door onze speciaal samengestelde kwaliteitsraad. Deze raad bestaat uit experts uit het onderwijslandschap. Iedere expert heeft een andere achtergrond, waardoor alle artikelen kundig beoordeeld worden op basis van kwaliteit. Zo lees je altijd de beste artikelen!

Terug naar home »

Inger van TilMevr. MA Inger van Til is adviseur cultuuronderwijs bij Kunststation C, het bureau voor de ontwikkeling en uitvoering van cultuuronderwijs in de provincie Groningen. Zij is actief in de regio Oost Groningen, waar zij scholen, culturele instellingen en bovenschoolse directies begeleidt. Inger heeft na de Pabo Kunst, Cultuur en Media gestudeerd aan de RUG. Haar expertisegebieden bij Educatiemaster zijn dan ook de kunstdisciplines, culturele uitingen, de media en het onderwijs op deze gebieden.

Joanneke van der WeerdJoanneke van der Weerd is logopedist, leerkracht en taalcoördinator. Zij is werkzaam in het basisonderwijs op CBS De Borg in Haren. Ze is op school verantwoordelijk voor het taal-, spelling-, en woordenschatonderwijs en is samen met het team bezig 'Met woorden in de weer' te implementeren binnen de school. Haar expertisegebieden bij Educatiemaster zullen dan ook taal, spelling en woordenschat zijn.

Lydia Roossink-BronMevr. drs. Lydia Roossink-Bron is Orthopedagoog-Generalist. Zij is als adviseur leerlingenzorg verbonden aan Expertis Onderwijsadviseurs te Hengelo, waar zij onder andere intern begeleiders, leerkrachten en ouders adviseert aangaande de leerlingenzorg. Daarnaast is zij hoofdbehandelaar van het Dyslexie Centrum Twente te Hengelo, waar zij verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de dyslexiebehandeling aan kinderen. Haar expertisegebieden bij Educatiemaster zijn Onderwijskunde & Pedagogiek, Taal, lezen en schrijven en Rekenen en Wiskunde.

Henk HuisingaDhr. Henk Huisinga is directeur van basisschool de Tamarisk , een Daltonschool met 3 locaties in Groningen-Zuid. Hij is mede verantwoordelijk voor de Daltonontwikkeling op de Tamarisk, lid van het regiobestuur Noord van de Nederlandse Dalton Vereniging, is Daltoncoördinator en tevens visiteur voor de NDV en heeft in deze hoedanigheden veel te maken met Daltontwikkeling. Hier ligt voor Educatiemaster dan ook zijn expertise.

Kees BoumaKees Bouma is directeur van cbs De Borg in Haren, een school met een kleine 400 leerlingen. De Borg is een éénpitter. dat betekent dat hij integraal verantwoordelijk is en van veel zaken die een relatie met het basisonderwijs iets weet. Met name rekenen, taal, wereldoriëntatie  en bewegingsonderwijs hebben zijn interesse.

Yvette ten BargeYvette ten Barge is schoolopleider op basisschool de Tafelronde en bovenschools opleidingscoördinator bij de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs in Amersfoort. Haar expertisegebieden binnen Educatiemaster zijn Onderwijskunde en pedagogiek, en Taal, lezen en schrijven.

Edwin AartsEdwin Aarts is zelfstandig adviseur voor de lokale overheid. Hij adviseert inmiddels al weer 15 jaar gemeenten op het terrein van lokaal en regionaal onderwijsbeleid.  In samenspraak met partners in het veld ontwikkelt hij (in samenhang) beleid op het terrein van voor- en vroegschoolse educatie, onderwijskansenbeleid, passend onderwijs en onderwijshuisvesting.Momenteel ligt de nadruk voor al op het leggen van verbindingen tussen onderwijs en de ontwikkelingen binnen het sociaal domein (Passend onderwijs, de nieuwe Jeugdwet en, de overheveling van taken uit de Awbz naar de Wmo). Daarnaast vraagt de krimp van het aantal leerlingen in veel regio's om ontwikkeling van nieuwe scenario's voor onderwijs en welzijnsvoorziening in kleine kernen. Voor een gemeente in midden Nederland werkt hij aan toekomstgerichte scenario's. In zijn vrije tijd zet hij zich als betrokken ouder in voor de medezeggenschapsraad van de school van zijn kinderen.

Elise BoltjesMevr. dr. Elise Boltjes is natuurkundige gepromoveerd op voorbeeldgestuurde betadidactiek die meisjes aanspreekt en jongens ook. Ze is seniordocent wetenschap&techniek op de Pabo van de NHL Hogeschool en coördinator van het haalbaarheidsonderzoek kubusschool. De kubusschool wil een nieuw vak experimenteren in het basisonderwijs introduceren dat net als het vak Onderzoek&Ontwerpen in het voortgezet onderwijs op een Technasium uitgaat van authentieke opdrachten uit de praktijk.

Marieke OppewalMarieke Oppewal is leerkracht, onderwijskundige en academisch opgeleid als intern begeleider. Op CBS De Borg in Haren heeft ze naast haar werk als leerkracht en intern begeleider ook de functie van meer- en hoogbegaafdencoördinator. Gezien haar brede achtergrond zal ze zich bij Educatiemaster richten op onderwijskundige ontwikkelingen, hoogbegaafdheid en hetgeen van belang is voor de interne begeleiding.

Rob YntemaRob Yntema heeft 10 jaar als ICT’er gewerkt in het bedrijfsleven en is daarna overgestapt naar het onderwijs. Na een aantal jaren voor de klas te hebben gestaan werkt hij op dit moment als ICT-coördinator op een basisschool in Amersfoort. Expertisegebied bij Educatiemaster is ICT.

Lara de BoerMevr. drs. Lara Sportel-de Boer is sinds 2001 werkzaam in het onderwijs als orthopedagoog-generalist. Ze werkt op twee scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO); de Kimkiel en de Fiduciaschool te Groningen. Daarnaast is zij verbonden aan Educonnect Onderwijsondersteuning in Groningen, van waaruit ze consultatieve leerlingbegeleiding uitvoert op verschillende reguliere basisscholen. Haar werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het uitvoeren van diagnostiek en het adviseren van intern begeleiders, leerkrachten en ouders op het gebied van de leerlingenzorg.

Wilma KoeslagMevr. Wilma Koeslag is ontwikkelingspsycholoog en beweeg- en leefstijladviseur. Tijdens haar stage als schoolpsycholoog/orthopedagoog op het Ubbo Emmius College in Stadskanaal heeft zij onder andere gewerkt met leerlingen die sociaal-emotionele of cognitieve problemen ervaren. Hiervoor heeft ze psychodiagnostiek afgenomen, overleg gehad met ouders, docenten en externe hulpverlening. Zij heeft uitgebreid wetenschappelijke kennis over pestaanpak. Verder heeft zij veel kennis over het ontwikkelen van een gezonde leefstijl bij mensen met overgewicht. Haar expertise binnen Educatiemaster zijn psychosociale problematiek van middelbare scholieren, pestaanpak binnen het onderwijs en gezondheidsbevordering.

Koen KienekerKoen Kieneker, MSc. is orthopedagoog en ontwikkelingspsycholoog, werkzaam als psycholoog bij het Orthopedagogisch Centrum Regio Noord (OCRN) te Groningen, na enkele jaren werkzaam geweest te zijn als orthopedagoog in het Voortgezet Onderwijs in Friesland. Binnen OCRN ligt zijn focus op het uitvoeren van dyslexiebehandelingen bij kinderen waarbij ernstige dyslexie is vastgesteld. Zijn expertisegebieden zijn Ontwikkelingspsychologie & Orthopedagogiek, Dyslexie, Passend Onderwijs en de overstap van Basis- naar Voortgezet Onderwijs.

Dorien van RaaijMevr. drs T.A.M. van Raaij, werkzaam binnen Expertis Onderwijsadviseurs als gz psycholoog en klinisch pedagoog. Tevens werkzaam als hoofdbehandelaar van het DCT (Dyslexie Centrum Twente). Specialisaties: leerlingen met leer- en gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD, ASS, angst- en denkstoornissen naast mildere sociaal-emotionele problematieken), dyslexie, dyscalculie, handelingsgericht werken, werken met ontwikkelingsperspectieven en cognitieve gedragstherapie. Als vrijwilliger werkzaam als voorzitter van Balans Twente (oudervereniging).

Leontine le BlancLeontine le Blanc werkt als remedial teacher, leescoördinator en hbo-pedagoog. Zij is werkzaam op SBO Michaëlschool in Amersfoort en deels op basisschool de Biezen in Hoogland. Op de SBO-school is zij verantwoordelijk voor het lees- en spellingonderwijs, waaronder het coördineren van de 1-zorgroute technisch lezen. Leontine heeft na de pabo en hbo-pedagogiek een opleiding tot specialist lees- en spellingproblemen en de Master Special Educational Needs (specialist leren) gevolgd. Haar expertisegebieden binnen Educatiemaster zijn dan ook remedial teaching, technisch lezen, spelling, dyslexie en handelingsgericht werken.